25 Mar 2019

พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวฯ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมงานวิจัย และงานบริการวิชาการ และศูนย์วิศวกรรมเชิงรุก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

โดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับโดยรองคณบดีดังนี้ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ. ดร.ทวิช พลูเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ. ดร.อธิกร วงศ์ธนวริศ รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มีหัวหน้าภาควิชา และรองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย ดร.วรินธร สงคศิริ ร่วมพิธีเปิด และกล่าวแสดงความยินดีกับคณะที่ก่อตั้งศูนย์ขึ้นมา ศูนย์นี้แบ่งออกเป็นสองศูนย์คือ 1. ศูนย์วิศวศึกษาเชิงรุก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Center of Active Learning in Engineering Education, CALEE) จัดตั้งเพื่อช่วยแนะแนวทางการเรียนการสอนของอาจารย์ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีความเหมาะสมทันต่อความต้องการของยุคสมัย และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาคมทั้งภายในและภายนอกมจธ. ต่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่อาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประยุกต์ใช้เป็นต้น 2. ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Center for the Promotion of Research and Academic Outreach : CPRAO) จัดตั้งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของภาควิชาต่าง ฯ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้น โดยศูนย์จะตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-470-9016