9 Jul 2018

เปิดโครงการฝึกทักษะปฏิบัติ (Hands On) ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ ความรู้พื้นฐานด้านช่าง (Hands On) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะปฏิบัติ (Hands On) ความรู้พื้นฐานด้านช่าง แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้รัเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียนรวม 600 (SCL 216) คณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ว่า เป็นความตั้งใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จะส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะปฏิบัติแบบมืออาชีพแก่นักศึกษา ควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการ ให้สมกับชื่อเสียงด้านการผลิตวิศวกรที่มีทักษะปฏิบัติยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับมายาวนานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม และวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 มีนักศึกษาใหม่ที่จะต้องเขาร่วมทั้งสิ้นประมาณ 1,405 คน โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติครบทั้ง 4 กลุ่มทักษะ คือ กลุ่มทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มทักษะวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มทักษะวิศวกรรมเคมี และกลุ่มทักษะด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง โดยทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดห้องปฏิบัติการและจัดทีมวิทยากร ที่ประกอบไปด้วย อาจารย์ นายช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษารุ่นพี่ มาเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกทักษะแก่นักศึกษา และศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) เป็นผู้อบรม Train of the Trainer ให้กับทีมวิทยากร นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากพันธมิตรในการให้การสนับสนุนการฝึกอบรม ได้แก่ บริษัท เฟ้ลปส์ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ให้การสนับสนุนสายไฟฟ้าขนาด 3 x 1.5 มม2 ความยาวรวม 4,200 เมตร บริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนเต้ารับไฟฟ้า แบบคูณสอง พร้อมหน้ากาก จำนวน 700 ชุด กลุ่มศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนวัสดุสำหรับฝึกทักษะวิศวกรรมเครื่องกล และฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง ให้ความอนุเคราะห์หนังสือคู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อมอบให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะด้านไฟฟ้าอีกจำนวนหนึ่ง