22 Mar 2019

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทัวร์ภาควิชาคณะวิศวฯ มจธ.

วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ทั้ง 4 ภาควิชา

ดังนี้ 1. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3. ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอ์ 4. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดงาน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิศวฯ แก่นักเรียนในการเยี่ยมชมให้นักเรียนได้สัมผัสรูปแบบการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ได้เห็นเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนของทั้ง 4 ภาควิชา ทางคณะวิศวฯ เชื่อว่า ในการเยี่ยมชมครั้งนี้จะทำให้นักเรียนประทับใจ และเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่คุ้มค่าในการมาเยี่ยมชมครั้งนี้