29 Apr 2019

Engineering KMUTT Project Day 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการ Project Day 2019

เพื่อแข่งขันและแสดงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จาก 10 ภาควิชา โดยแต่ละภาควิชาจะคัดเลือกสุดยอดผลงานนักศึกษามานำเสนอ ณ อาคารเรียนรวม 4 อาคารเรียนรวม 5 อาคารวิศวกรรมเคมี และอาคารวิศววัฒนะ โดยมีจำนวนผลงานนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมาแสดงจำนวนมาก โดยมี นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน และ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน กล่าวเปิดงานและให้โอวาสแก่นักศึกษา ในการนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ โดย ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การจัดโครงการ Project Day 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ มาสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและในระดับนานาชาติต่อไป