การฝึกงาน

หน้าแรก   การฝึกงาน

การขอจดหมายฝึกงาน

1. จดหมายขอฝากนักศึกษาฝึกงาน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จะเริ่มส่ง จดหมายขอฝากนักศึกษาฝึกงานประมาณ เดือนสิงหาคม
1.1 จดหมายขอฝากนักศึกษาฝึกงาน ประกอบด้วย

 • จดหมาย (ไม่ระบุชื่อนักศึกษา)
 • สมรรถภาพนักศึกษาฝึกงาน
 • ใบตอบรับ / ปฏิเสธ
 • ซองครุฑขาว (ให้บริษัทส่งกลับ)

1.2 ถ้าบริษัทตอบรับ จะเป็นของส่วนกลาง ให้นักศึกษาเลือกที่ฝึกงานประมาณ เดือนธันวาคม-มกราคม
1.3 ถ้าบริษัทตอบรับ โดยกำหนดเวลาการแจ้งชื่อนักศึกษา จะประกาศให้ นักศึกษาที่สนใจลงชื่อเข้าฝึกงาน ถ้าเกินจำนวนที่ตอบรับจะจับสลากให้เท่า จำนวนรับ และทำจดหมายแจ้งชื่อนักศึกษาผู้นั้นอาจต้องใช้หลักฐาน เช่น ผลการเรียน รูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
1.4 งานแนะแนวฯ จะพิมพ์จดหมายขอฝากทุกวันจันทร์ จดหมาย 1 ฉบับ จะกำหนดเวลาให้บริษัทพิจารณา ตอบรับประมาณ 1 เดือน

2. นักศึกษาหาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง
2.1 ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดใบแบบฟอร์มที่งานแนะแนว

 • ชื่อบริษัท / หน่วยงาน
 • ตำแหน่งของผู้ที่นักศึกษาจะต้องติดต่อ
 • ที่อยู่ / โทรศัพท์

2.2 จดหมาย 1 ฉบับ ลงชื่อขอได้มากกว่า 1 คน ใช้เวลาการขอจดหมาย ประมาณ 1 สัปดาห์ นักศึกษาจะยื่นจดหมายด้วยตนเอง หรือให้งานแนะแนวฯ ส่งไปรษณีย์ (โปรดแจ้งในช่องหมายเหตุ)
2.3 จดหมายจะกำหนดวันตอบรับ ประมาณ 1 เดือน ถ้าหมดเขตการตอบรับ นักศึกษามีสิทธิ์ขอจดหมายใหม่ได้ นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์ขอจดหมายได้ครั้งละ 1 ฉบับเท่านั้น
2.4 ถ้าบริษัทฯตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ห้ามนักศึกษาเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน โดยเด็ดขาด
2.5 เมื่อนักศึกษาทราบสถานที่ฝึกงานที่แน่นอน ให้นักศึกษาแจ้งที่อยู่ หรือ เบอร์โทรศัพท์ ในแฟ้มรายชื่อนักศึกษา/บริษัท ที่งานแนะแนวฯ (แฟ้มหมายเลข 3,6)
2.6 หมดเขตการลงชื่อขอจดหมาย กลางเดือนธันวาคม

การรายงานตัว

 • ให้นักศึกษาตรวจดูรายชื่อของตนว่าตรงกับที่เลือกหรือไม่ และไปฝึกกับ ภาควิชาใด ชื่อใดบ้าง ขอให้นักศึกษาทุกคนทำความรู้จักกัน และแจ้งเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ในแฟ้มรายชื่อ (แฟ้มหมายเลข 3,6)
 • นักศึกษา ต้องไปรายงานตัวพร้อมกันทุกคน ทุกภาควิชา ต้องนัดหมายวัน เวลา สถานที่รายงานตัว
 • นักศึกษา ต้องติดต่อกับบริษัท เรื่องกำหนดวัน เวลา รายงานตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 2-4 วัน ก่อนฝึกงาน
 • การรับจดหมายรายงานตัว สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ

> จดหมายรายงานตัว ระบุชื่อ-นามสกุล ภาควิชา-ชั้นปี 1 ฉบับ
> ใบประเมินผลการฝึกงาน คนละ 1 ชุด
> ใบแสดงความคิดเห็น คนละ 1 แผ่น

การตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน (ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกงาน)

 • แผนที่เส้นทางไปหน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
 • โปรแกรมการตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน
 • สำเนาจดหมายขอตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน
 • แบบฟอร์มรายงานการตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

การสิ้นสุดการฝึกงาน

นักศึกษาทุกคนต้อง

 • ส่งรายงานการฝึกงานคนละ 1 เล่ม กับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปี ภายใน 15 วัน หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
 • ส่งใบประเมินผลการฝึกงาน ที่ งานแนะแนวฯ
 • ส่งใบแสดงความคิดเห็น ที่งานแนะแนวฯ

การขอสำเนาจดหมาย

กรณีที่งานแนะแนวฯ ได้ส่งจดหมายขอฝากนักศึกษาฝึกงาน (ตามข้อ 1) เมื่อหมดเขตตอบรับ แต่บริษัทมิได้ตอบรับหรือตอบปฏิเสธ นักศึกษาสามารถ ขอสำเนาจดหมายนั้นนำไปยื่นกับบริษัทอีกครั้งหนึ่งได้ (ควรถือจดหมายไปยื่น ด้วยตนเอง)

หมายเหตุ

 • จดหมาย 1 ฉบับนักศึกษาควรลงชื่อขอไม่เกิน 2-3 คน
 • นักศึกษาต่างภาควิชาสามารถขอจดหมายบริษัทเดียวกันได้
 • ส่งใบแสดงความคิดเห็น ที่งานแนะแนวฯ

ข้อมูลการตอบรับ

 • กรณีที่บริษัทฯ ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน งานแนะแนวฯ จะกำหนด หมายเลขประจำบริษัทนั้นๆ ตามลำดับ การตอบรับในใบตอบรับ ขอให้ นักศึกษาดูรายชื่อบริษัท และข้อมูลรายละเอียดลักษณะงานของแต่ละบริษัท (แฟ้มหมายเลข 2,5) และงานแนะแนวฯ ได้รวบรวมทำสถิติการตอบรับ (แฟ้มหมายเลข 4) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบจำนวนการตอบรับของแต่ละ บริษัท
 • นักศึกษาควรศึกษาข้อมูล – รายละเอียด – ผลิตภัณฑ์ – ลักษณะงาน – ตำแหน่งที่ตั้ง – ก่อนเลือก ที่ฝึกงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือก สถานที่ฝึกงาน ให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และความถนัดของ ตัวนักศึกษา (ดูได้จากหนังสือรายงานการฝึกงาน ที่งานแนะแนวฯ หรือห้องสมุด)

การเลือกสถานที่ฝึกงาน

 • ให้นักศึกษาแต่ละภาควิชาเลือกสถานที่ฝึกงานพร้อมกันทุกห้อง ประมาณ ต้นเดือนมกราคม หรือเมื่อบริษัทตอบรับครบตามจำนวนที่นักศึกษาแต่ละ ภาควิชาลงทะเบียนฝึกงาน โดยให้นักศึกษาติดต่อกับงานแนะแนวฯ เพื่อนัดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการ
 • วิธีการเลือก จะเลือกตามลำดับการตอบรับของบริษัท ถ้านักศึกษาเลือก เกินจำนวนการตอบรับ จะใช้วิธีจับสลากคัดเลือกให้เท่าจำนวนการตอบรับ ของบริษัทนั้นๆ (ส่วนที่เลือกเกินจำนวนการตอบรับ จะให้เลือกบริษัทใหม่)
  ให้นักศึกษาดูรายชื่อนักศึกษา/รายชื่อบริษัทที่จะไปฝึกงาน (แฟ้มหมายเลข 3,6) และชื่อเพื่อนต่างภาค/ต่างคณะ ว่าถูกต้องหรือไม่ (จะวงกลมหน้าชื่อของตัวแทนกลุ่ม เพื่อเป็นผู้ประสานงานของกลุ่ม ในกรณี ไปฝึกงานหลายคนหลายภาควิชา)
 • หลังจากเลือกสถานที่ฝึกงานเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะงานแนะแนวฯ จะทำจดหมายแจ้งชื่อนักศึกษาให้บริษัททราบทันที หลังจากนักศึกษาได้ดำเนินการเลือกสถานที่ฝึกงานแล้ว

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กองกิจการนักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
126 ถ.ประชาอุทิศ (สุขสวัสดิ์ 48)
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0-2470-8097-99
โทรสาร: 0-2427-0151
เว็บไซต์: http://www.kmutt.ac.th/guidance/

Follow Us

ติดตามเราได้ที่