การจัดการความรู้

หน้าแรก   การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดการความรู้ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ประกอบด้วยผู้บริหารคณะและผู้แทนทุกหน่วยงานสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบการจัดการความรู้ของคณะจะผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย และมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอกตามโอกาส เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ในด้านต่างๆ และนำมาถ่ายทอดสู่ประชาคม ส่วนบุคลากรทั่วไปของหน่วยงาน จะได้รับการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (Learning by Doing) โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการความรู้ของหน่วยงานหรือผู้บริหารทำหน้าที่เป็น Facilitator ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ในการดำเนินการจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีกระบวนการจัดการความรู้ที่ทีมจัดการความรู้ของคณะจัดทำขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

 1. การกำหนดแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายคณะ ได้แก่
  1.1. การเรียนการสอน
  1.2. งานวิจัย
  1.3. งานบริการวิชาการ
  1.4. การบริหารจัดการ
 2. การสร้างทีมและเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้
 3. การรวบรวบและเข้าถึงองค์ความรู้
 4. การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในหน่วยงาน และข้ามหน่วยงาน
 5. การนำองค์ความรู้ไปพัฒนา

Follow Us

ติดตามเราได้ที่