23 Jul 2018

การรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภท Active Recruitment – เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การรับนักศึกษา

โครงการรับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2561
(ประเภท Active Recruitment – เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

Download ใบสมัครได้ที่นี้

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ : คุณเอมอร เศรษฐ์วรกิจ โทรศัพท์ : 02 – 4709014