23 Mar 2018

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มีการจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการรับนักศึกษา การเข้าฝึกงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้ การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง มุ่งสร้างให้นักศึกษามีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน โดยมี คุณวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ ตำแหน่งกรรมการอำนวยการ คุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ หน้าหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และมอบทุนการศึกษามูลค่า 120,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี