2 Feb 2018

พิธีมอบทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) 2561

คณะผู้บริหาร จากบริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เข้ามอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
ให้กับ ศาสตราจารย์. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คุณวิสุทธ จงเจริญกิจ Innovation and Technology Director พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร จากบริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เข้ามอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
ให้กับ ศาสตราจารย์. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3
เพื่อเป็นเกียรติ และยกย่องผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานทางวิชาการที่ดีโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้อุทิศตนเพื่องานวิชาการ เป็นตัวอย่างที่ดีของนักวิชาการ ในการนำความรู้ ทางวิชาการมาพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการการศึกษาให้มีคณาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ อีกทั้งคณะผู้บริหารจากบริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์