25 Jul 2019

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันพฤหัสที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. พร้อมคณะผู้บริหาร และศิษย์เก่า นำโดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น B ตึกแม่พระ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดย ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ และภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ แนะนำทีมงานพาเยี่ยมชมโรงเรียน และผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ในพิธี ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า ในอนาคตหวังว่าด้วยความเก่งของนักเรียน รวมกับวิชาความรู้ที่ทางคณะวิศวฯ มีอยู่จะทำให้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมในอนาคตเพื่อเปลี่ยนแปลง และพัฒนาประเทศได้ จากนั้น รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ. ดร.สุรพนธ์ ตุ้มนาค ที่ปรึกษาคณบดีด้านการพัฒนาการศึกษา ให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับคณะวิศวฯ ทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมที่ทางคณะสนับสนุน การจัดอันดับที่คณะได้รับ และกิจกรรมที่ทางคณะยินดีจะจัดร่วม หรือการสนับสนุนทางด้านวิชาการ ให้กับทางโรงเรียน โดยการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่สนใจ