24 Jul 2019

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. พร้อมคณะผู้บริหาร และศิษย์เก่า นำโดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดย คุณศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ อฐิษฐานเปิด แนะนำทีมงาน และข้อมูลของโรงเรียน และคุณสุดฤทัย สัจติประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กล่าววัตถุประสงค์ของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ให้ข้อมูลของคณะโดย รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผศ. ดร.สุรพนธ์ ตุ้มนาค ที่ปรึกษาคณบดีด้านการพัฒนาการศึกษา โดยการหารือในครั้งนี้ทางโรงเรียน และคณะ เล็งเห็นว่าควรมีการสนับสนุนทางด้านการเรียนการสอนในวิชาที่ทางโรงเรียนอยากให้เพิ่มเติมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้ามาเรียนในคณะวิศวฯ และจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต จากนั้นจึงเริ่มพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก