22 Jul 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจธ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3

โดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน คุณจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, คุณวันชัย ยงวณิชย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ แนะนำข้อมูลของคณะวิศวฯ และข้อมูลศิษย์เก่า โดย รศ. ดร.ทวิช พลูเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและว จัย, ผศ. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจกาตต่างประเทศ, ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมหารือกิจกรรมความร่วมมือ และเริ่มพิธีลงนาม เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.