13 Jul 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ฉบับที่ 3

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ฉบับที่ 3 ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ลงนาม : ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กร และกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. มุ่งสร้างโอกาสที่ดีทางการศึกษาแก่เยาวชนในประเทศ ผ่านโครงการ “ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร” โครงการนี้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้มอย่างกว้างขวาง อันนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันระหว่าง สังคม ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรมศาสตร์

ตั้งแต่ปี 2552  ปตท.ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร” เข้าศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดย ปตท. ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนแก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาละ 4 ทุน รวมระยะเวลาการสนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ปี 2552-2560 รวมทั้งสิ้น 55 ทุน

ทั้งนี้ ในปี 2561 ปตท. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรียังคงร่วมมือกันดำเนินโครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2561 – 2564) และมีการพัฒนาโครงการฯ ดังนี้

  1. สนับสนุนภาควิชาในการให้ทุนเป็น 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
  2. เพิ่มโอกาศทางการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของ ปตท. จาก 13 โรงเรียน เป็น 19 โรงเรียน โดยเพิ่มโอกาศให้กับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา และสงขลา
  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยังเพิ่มโควตาในการศึกษาต่อในภาควิชาดังกล่าว โดยภาควิชาจะพิจารณาให้โควตาศึกษาต่อตามความสามารถของนักเรียน
  4. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ TCAS (Thai University Central Admission System) และเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่าง ปตท. กับนักเรียนทุนให้มากขึ้น