9 Feb 2023

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ รับมอบโครงรถยนต์ TOYOTA Corolla CROSS จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบโครงรถยนต์ TOYOTA Corolla CROSS (Body in Black) จำนวน 1 โครง สำหรับนำมาใช้ในการเรียนการสอนชิ้นส่วน องค์ประกอบของยานยนต์ ในวิชา APE 241 Automotive body manufacturing และวิชา APE 242 Automotive body and Components design จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจและในการเรียนรู้องค์ประกอบตัวถังความสำคัญ ตำแหน่ง และหน้าที่ของชิ้นส่วนต่างๆ ของตัวถังรถยนต์ นำไปสู่การวิเคราะห์ การออกแบบชิ้นส่วนเพื่อความปลอดภัย ทั้งทางด้านวัสดุ ความแข็งแรง และกรรมวิธีการขึ้นรูป โดย รศ.ดิลก ศรีประไพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ กล่าวรายงาน คุณสมคิด ประดิษฐกำจรชัย Executive Vice President บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกับการพัฒนาการศึกษา และพิธีรับมอบ โดยมี ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ ณ ห้องปฏิบัติการตัวถังเปลือย ชั้น 2 อาคารวิศววัฒน