20 Nov 2017

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมมือ บริษัท Siemens 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือ บริษัท Siemens จัดอบรมการใช้โปรแกรม Sitras Sidytrac

เมื่อวันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือ บริษัท Siemens จัดอบรมการใช้โปรแกรม Sitras Sidytrac โดย Mr. Martin Altmann ผู้เชี่ยวชาญ โดยทางบริษัทฯ การสนับสนุนโปรแกรมจำลองระบบจ่ายไฟให้รถไฟ Sitras Sidytrac ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนการสอนวิชา Railway Electrification และ Railway Traction Systems ในหลักสูตรของภาควิชา เพื่อยกระดับการพัฒนาการศึกษาและวิจัยพัฒนาของนักศึกษาสำหรับการพัฒนาวิศวกรเข้าสู่อุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ