7 Aug 2018

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของคณะ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.คุณวันไชย เพชรรักษ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยตัวแทน ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 10 คน

เป็นผู้แทนศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่ที่บริษัท อีซูซุมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การต้อนรับ ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่ได้รับเชิญจากกลุ่มศิษย์เก่าให้ไปรับเงินบริจาคที่รวบรวมจากศิษย์เก่า 49 คน จำนวน 23,200- บาท ที่สำนักงานใหญ่บริษัทอีซูซุมอตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ถนนปู้เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ เพื่อมอบให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การฝึกอบรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกลุ่มศิษย์เก่าได้ฝากข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของภาคเอกชน อาทิ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของบัณฑิตจบใหม่ ทักษะในการนำเสนองานและการสรุปเนื้อหาในการประชุมหรือนำเสนองาน การเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์งานที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งการปรับปรุงเครื่องมือและเครื่องจักร ที่ใช้สอนนักศึกษาปัจจุบันที่มีความทันสมัย สามารถใช้ในการทำงานจริงในยุคปัจจุบัน ซึ่งคณะรับที่จะนำมาพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป