25 Dec 2018

ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. รับทุนสนับสนุนวิจัย 20 ล้านบาท

ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. คว้านักวิจัยแกนนำ 2561 รับงบวิจัยขนาดใหญ่ 20 ล้านบาท สานต่องานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 61 ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 20 ล้านบาท โดยได้รับรางวัล “นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561” จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จากโครงการวิจัยพัฒนากระบวนการถ่ายเทความร้อนสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ทั้งนี้ สวทช. สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการให้ทุนวิจัยขนาดใหญ่ แก่นักวิจัยแกนนำที่มีขีดความสามารถสูง ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ คล่องตัว และเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็ง รวมถึงมีส่วนเชื่อมโยงภาคความรู้ ภาคการผลิตและบริการ และภาคสังคม เพื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาของไทยในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการถ่ายเทความร้อนสมัยใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต”  เป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นด้านวิศวกรรมเครื่องกล งานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน จากกรอบความคิดการวิจัยที่ว่า หากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม การถ่ายเทความร้อนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยเพิ่มสมรรถนะของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งจะได้หลักการทางวิชาการ สำหรับการออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการการถ่ายเทความร้อนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถนำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผลงานวิจัยเหล่านี้ จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของโลกในอนาคต

เครดิตภาพ และข่าว : ผู้จัดการออนไลน์