24 May 2019

อบรม การทำงานวิจัย สายสนับสนุน (R2R)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดการอบรม การทำงานวิจัย สายสนับสนุน (R2R)

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วินัย หอมสมบัติ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ GMI) มาช่วยอบรมในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ผู้เข้าร่วมมีทั้งเจ้าหน้าที่จากภาควิชา และสำนักงานคณบดีคณะวิศวฯ กว่า 30 คนเข้าร่วม ในการอบรมครั้งนี้เป็นเพียงแค่ Season ที่ 1 และจะมีการจัดอบรมในรอบต่อๆ ไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นได้มีทักษะ ความรู้ ในการทำงานวิจัยด้านสายสนับสนุน อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ