24 Dec 2018

เกณฑ์การรับนักศึกษา : รอบ 2 โครงการ Active Recruitment (มจธ.ราชบุรี) ปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี ภาควิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาได้แก่ 1. วิศวเครื่องกล 2. วิศวไฟฟ้า 3. วิศวอุตสาหการ 4. วิศวคอมพิวเตอร์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหมายเลข 1 : ใบสมัครเข้าร่วม Residential College 62 Download

เอกสารหมายเลข 2 : แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ในการเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วม Residential College Camp ( RC Camp ) Download

เอกสารหมายเลข 3 : แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วม Residential College Camp ( RC Camp ) Download