26 Jul 2018

Spirit Day คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชียร์ “Spirit Day” ประจำปีการศึกษา 2561

ซึ่งจัดกิจกรรมการประชุมเชียร์ “Spirit Day” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะได้มอบหมายให้ ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรม น. ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกภาควิชาและ มจธ.ราชบุรี มาร่วมในกิจกรรมตามความสมัครใจ ก่อนจะมาถึงกิจกรรมในวันนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดฝึกอบรมทีมนักศึกษาที่จะเป็นผู้นำเชียร์และทีมสนับสนุน ในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น รวมทั้งการจัด work shop ในด้านต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและเข้าใจถึงบทบาทของผู้นำเชียร์แบบมืออาชีพ และยังเป็นการเสริมทักษะในด้านภาวะผู้นำให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง โดยได้มีการจัดประชุมเชียร์ให้กับนักศึกษาใหม่มาแล้ว 1 สัปดาห์ บรรยากาศของกิจกรรม Spirit Day เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสามัคคี เพื่อให้เพื่อนร่วมคณะจากภาควิชาอื่นๆ ได้รับรู้และประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจของภาควิชาตนเอง และที่สุดของกิจกรรม นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับมอบเกียร์จากรุ่นพี่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้บรรยากาศของความรักความอบอุ่นและความประทับใจที่พี่และน้องมอบให้แก่กันและกัน เปรียบเหมือนคำมั่นสัญญาที่จะร่วมดูแลกันในระหว่างที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา