ผู้ประกอบการนักธุรกิจ

หน้าแรก   ผู้ประกอบการนักธุรกิจ

Research Laboratory

ห้องปฏิบัติการ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาเพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพ แต่ละภาควิชานั้นก็จะมีห้องปฏิบัติการจำแนกแยกย่อยออกไป นอกจากจะใช้ในการเรียนการสอนแล้ว ยังมีห้องปฏิบัติการที่ใช้ในงานบริการวิชาการในด้านการทดสอบ

Impact & Achievements

รวมข่าวสารเกี่ยวกับนักวิจัย และงานวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัติด้านงานวิจัย 2561

Posted on13 Jan 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัย ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2561

ทุนวิจัย

มุ่งเน้นการสร้าง “นักวิจัยอาชีพ” และสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมในอนาคต ตลอดจนสร้างประชาคมวิจัยที่เข้มแข็ง

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

ทุนพัฒนานักวิจัย

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

Posted on29 Mar 2018
เป็นทุนที่ สกว. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด สกอ.

Follow Us

ติดตามเราได้ที่