Student Care Center

หน้าแรก   Student Care Center

Student Care Center เป็นหน่วยบริการหนึ่งของสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด..ทุกปัญหามีทางออก“อย่าปล่อยให้ปัญหา เป็นอุปสรรคกับการศึกษาของตนเอง” โดยมีคณบดี รองคณบดีและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา เป็นผู้ให้คำปรึกษาในเบื้องต้น อาทิ

– การขอคำปรึกษาเรื่องการเรียน เช่น การวางแผนการเรียน ทุนการศึกษา การฝึกงาน การสมัครงาน การศึกษาดูงาน การยื่นคำร้อง
– การขอคำปรึกษาเรื่องส่วนตัว เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเงิน ปัญหาด้านชู้สาว
– การขอคำปรึกษาเรื่องอื่นๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คาดหวังว่า Student Care Center จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่นักศึกษานึกถึงเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคที่จะส่งผลต่อการศึกษา และเป็นแหล่งรวบรวมระบบสารสนเทศนักศึกษา ที่มีการเชื่อมโยงกับหน่วยบริการอื่นของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสามารถมาใช้บริการได้อย่างสะดวกและสบายใจ และร่วมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (KMUTT-Student QF) ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาสามารถมาขอรับคำปรึกษาได้โดยตรงที่ Student Care Center สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30)
หรือติดต่อมาที่ 02-4709011-14 หรือ 090-657-2056 สำหรับการขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์ การนัดหมายขอเข้ารับคำปรึกษา หรือการขอคำปรึกษานอกเวลาราชการ

Follow Us

ติดตามเราได้ที่