แบบฟอร์ม

หน้าแรก   แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/โครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (แบบ บ-1) DONWLOAD
แบบเสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ วศ.1) DOWNLOAD
แบบฟอร์ม บ-3 สำหรับการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต DOWNLOAD
แบบฟอร์ม บ-3 สำหรับวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตขึ้นไป DOWNLOAD
แบบประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ (บ.3/1) DOWNLOAD
ใบโอนลิขสิทธิ์ (สำหรับนักศึกษาที่เขียนเล่มวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย เท่านั้น) DOWNLOAD
แบบขอส่งผลงานเผยแพร่เพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   สำหรับวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ 12 หน่วยกิตขึ้นไป DOWNLOAD
แบบบันทึกการรับ – ส่ง และตรวจสอบเล่มวิทยานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ DOWNLOAD
แบบฟอร์มขอตรวจสอบการยืมหนังสือ (แบบ วศ.5) DOWNLOAD
แบบฟอร์มของปกปิดวิทยานิพนธ์ DOWNLOAD
ฟอร์มตรวจวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา (Checklist) DOWNLOAD

 

Form Thesis

Thesis Proposal (Form G.1) DOWNLOAD
Thesis Committee Form (Form ENG.1) DOWNLOAD
Form G.3 DOWNLOAD 
Form G.3/1 DOWNLOAD
Agreement on Intellectual Property Rights Transfer (สำหรับนักศึกษาที่เขียนเล่มวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ) DOWNLOAD
The submission form publishing for approval of graduation DOWNLOAD
Request Form for Concealing Dissertation/Thesis/IS Without Publication DOWNLOAD
THESIS/DISSERTATION FORMAT CHECKLIST DOWNLOAD

 

คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ (Thesis Manual)

คู่มือการเขียนและพิมพ์เล่มวิทยานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม 2560)  
[Thai]                                                                                                                                      DOWNLOAD
[Eng] DOWNLOAD
Thesis Template  
[Thai] DOWNLOAD
[Eng] DOWNLOAD
คู่มือการใช้งานเทมเพลตวิทยานิพนธ์ DOWNLOAD

 

แบบฟอร์มการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับปริญญาเอก

แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination Committee Nomination Form) DOWNLOAD
แบบรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination Report Form)                             DOWNLOAD

 

แบบฟอร์มการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข

แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination Committee Nomination Form) DOWNLOAD
แบบรายงานผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination Report Form) DOWNLOAD

 

แบบขอขยายเวลาการศึกษา

แบบขอขยายเวลการศึกษา                                                                                                         DOWNLOAD

 

ประกาศ แนวปฎิบัติอื่นๆ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์ผลงานวิจัยที่สามารถนับเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565 DOWNLOAD
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2564 DOWNLOAD
การใช้งานโปรแกรมอบรมเชิงทฤษฎีด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย(CITI Program) DOWNLOAD
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ปริญญาโท DOWNLOAD
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก DOWNLOAD
ประกาศอื่นๆ DOWNLOAD

 

แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ / Request Forms                                                                                   DOWNLOAD

Follow Us

ติดตามเราได้ที่