แบบฟอร์ม

หน้าแรก   แบบฟอร์ม

ระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
สทน.01 คำร้องทั่วไป [PDF]
สทน.03 หนังสือรับรองของผู้ปกครอง [PDF]
สทน.04 ใบมอบฉันทะ [PDF]
สทน.08 คำร้องขอคืนเงินค่าลงทะเบียน [PDF]
สทน.11 คำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร [PDF]

สทน.12 คำร้องขอลาพักการศึกษา

* มีคำร้องออนไลน์ในระบบ New ACIS นักศึกษาโปรดยื่นคำร้องผ่านระบบ

[PDF]
สทน.13 คำร้องขอลาออก [PDF]
สทน.14 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ [PDF]
สทน.15 คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา มจธ. [PDF]
สทน.16 คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ [PDF]

สทน.18 คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า/เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด

* มีคำร้องออนไลน์ในระบบ New ACIS นักศึกษาโปรดยื่นคำร้องผ่านระบบ

[PDF]
สทน.19 คำร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้อน [PDF]
สทน.20 คำร้องขอลงทะเบียนรายวิชานอกหลักสูตร [PDF]
สทน.21 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก [PDF]
สทน.22 คำร้องขอสมัครสอบโดยไม่ต้องเข้าเรียน [PDF]
สทน.23 คำร้องขอเปลี่ยน/เทียบรายวิชาเรียน [PDF]
สทน.25 ใบลงทะเบียนเรียน [PDF]

สทน.26 ใบลงทะเบียนเพิ่ม-ลด-ถอน เปลี่ยนกลุ่ม

* มีคำร้องถอนรายวิชา (W) ออนไลน์ในระบบ New ACIS นักศึกษาโปรดยื่นคำร้องผ่านระบบ

[PDF]

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์
คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม 2017 [PDF]
Template for Graduate-Level Thesis 2017 (English version) [PDF]
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วศ 1) [DOC]
แบบบันทึกรับ-ส่ง และตรวจสอบเล่มการค้นคว้าอิสระ / วิทยานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ [DOC]
Agreement on Intellectual Property Rights Transfer (ใบโอนฯ English) [DOC]
ใบโอนลิขสิทธิ์ภาษาไทย [DOC]
แบบฟอร์มขอตรวจสอบการยืมหนังสือ (วศ.5) [DOC]
แบบขอส่งผลงานเผยแพร่เพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [DOC]
Graduate Proposal Presentation Form (แบบ บ.1 – ฉบับภาษาอังกฤษ) [DOC]
แบบเสนอโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (แบบ บ.1) [DOC]
แบบประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต (แบบ บ.3/1) [DOC]
แบบประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต (แบบ บ.3/1) [DOC]
Thesis/Project Report and Examination Evaluation Form (Master’s Level) (แบบ บ.3/1 – ฉบับภาษาอังกฤษ) [DOC]
Thesis Report and Examination Evaluation Form (Doctoral Level) (แบบ บ.3/1 – ฉบับภาษาอังกฤษ) [DOC]
   
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์(วศ.1-ฉบับภาษาอังกฤษ) [DOC]
กระบวนการสอบ และตรวจเล่มการค้นคว้า / วิทยานิพนธ์ [JPG]
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (บ.3) สำหรับการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต(ฉบับภาษาอังกฤษ) [DOC]
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (บ.3) สำหรับการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต(ฉบับภาษาไทย) [DOC]
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (บ.3) สำหรับวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตขึ้นไป (ฉบับภาษาอังกฤษ) [DOC]
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (บ.3) สำหรับวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตขึ้นไป(ฉบับภาษาไทย) [DOC]
เอกสารการบรรยาย Thesis Training เดือนมีนาคม 2562 [PDF]
แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับปริญญาเอก [DOC]
แบบรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับปริญญาเอก [DOC]
การตรวจสอบคณะกรรมการด้านวิทยานิพนธ์ [XLS]
แบบฟอร์มปกปิดวิทยานิพนธ์ / โครงการวิจัย /การค้นคว้าอิสระ” [DOC]
แบบฟอร์มขยายเวลาการศึกษา
แบบขอขยายเวลาการศึกษา (G-4) [DOC]
แบบขอขยายเวลาการศึกษา (บ-4) [DOC]
แบบฟอร์มขอขยายเวลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ [XLS]

Follow Us

ติดตามเราได้ที่