5 Mar 2019

คณบดีคณะวิศวฯ แสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่า

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ คุณธนวัฒน์ ติณสุรวัฒนา

นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระปี 2562-2564