Announcements

Home   ICE   Announcements

Announcements

1. หลักเกณฑ์การสนันสนุนนักศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. เกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณ ISOO Output Based ในส่วนของศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

4. Double Degree Program ในระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558

5. Announcement of scholarship for six international engineering programs

6. เกณฑ์การจัดสรรทุนของหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ วิศวกรรมเคมี

7. เกณฑ์การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษา

8. Rules and Regulations of Oversea Internship B.E. 2557 Onwards

9. เกณฑ์การฝึกงานอุตสาหกรรมในต่างประเทศของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

10. การฝึกงานต่างประเทศที่มีระยะเวลาการฝึกงานน้อยกว่า 40 วันทำการ

11. การสอบ TETET (ฟรี) 2 ครั้ง ของนศ.ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

12. การเตรียมความพร้อมความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

English Version

3. ISOO Output Based_ICE_FY2016onwards

4. Double Degree Program MasterDegreeProgram_2015onwards

5. Announcement of scholarship for six international engineering programs for 2015 onward

6. Announcement of scholarship for six international engineering programs for 2015 onward_Thaiversion

7. Criteria for overseas travel approval for students

8. Rules and Regulations of Oversea Internship BE2557onwards

9. Announcement for overseas internship

10. FoE Resolution for Overseas Internship Program less than 40 working days

Follow Us

ติดตามเราได้ที่