วิศวกรรมเคมี

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมเคมี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเคมี นอกจากนี้ยังเรียนรู้ถึงการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม คณาจารย์ของภาควิชา มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก คณาจารย์มีประสบการณ์ในการร่วมทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรม จึงทำให้การเรียนการสอนของภาควิชาตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ คณาจารย์ในภาควิชายังมีงานวิจัยที่หลากหลาย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาหรือทำวิจัยในเรื่องที่สนใจได้มาก และภาควิชายังมีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นจำนวนมาก

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

ระดับปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ระดับปริญญาเอก

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถทำงานได้หลายสาขา อาทิเช่น วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต วิศวกรที่ออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ และวิศวกรที่วางแผนการผลิต เป็นต้น นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ยังสามารถทำหน้าที่เป็นนักวิจัยให้กับโรงงานหรือองค์กรของรัฐหรือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ดูเพิ่มเติม

News & Activities

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทัวร์ภาควิชาคณะวิศวฯ มจธ.

Posted on22 Mar 2019
วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ทั้ง 4 ภาควิชา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ฉบับที่ 3

Posted on13 Jul 2018
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ฉบับที่ 3 ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Posted on23 Mar 2018
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นางสาวงามวิไล อรกิจวิโรจน์

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9222-103
ngamvilai.ora@mail.kmutt.ac.th

นางสาวเพียงปาล เทียนประเสริฐ

นักบริหารงานทั่วไป
02-470–9222–105
pornvipa.tie@mail.kmutt.ac.th

นางอรัญญา อุดมอิทธิพงศ์

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-8294
aranya.udo@mail.kmutt.ac.th

นายอ่อนสา นนท์พละ

นักวิทยาศาสตร์
02-470–9222-301
ounsa.non@mail.kmutt.ac.th

นางสาวรุ่งนภา ค้าคล่อง

นักวิทยาศาสตร์
02-470-9222-34

นางสาวปณิชา ชุติชัยจรัส

นักวิทยาศาสตร์
02-470–9222–34
chonticha.loa@mail.kmutt.ac.th

นายวิวัช ชิ้มประดิษฐ์

นายช่างเทคนิค
02-470-9017
viwat.sim@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่