วิศวกรรมเครื่องกล

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานระดับแนวหน้าของประเทศ ในการให้บริการด้านการศึกษา การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา และเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมใหม่ๆในด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และถึงพร้อมด้วยคุณธรรม สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในเชิงลึกและขั้นสูง ภาควิชาก็มีหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รองรับ ภาควิชามีบุคลากรประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิจัยและเทคนิค นักศึกษาวิจัย กว่า 100 คน ที่ได้ทำการสอน   ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ มากมาย การเรียนการสอนจะเป็นไปอย่างเข้มข้นและก้าวหน้า และแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศของการวิจัยค้นคว้าเพื่อสนองตอบต่อความต้องการระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีห้องปฏิบัติการ โรงประลอง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จะได้ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบทางกลทั้งในด้านเครื่องจักรกล ความร้อนและการเผาไหม้ ของไหลและการปรับอากาศ รวมไปถึงการควบคุมอัตโนมัติ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิศวกรรมพลังงาน จะได้เรียนรู้หลักการและวิธีแปรรูปพลังงานในปัจจุบัน พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม การวัดและการวิเคราะห์ด้านพลังงานเพื่อนำไปสู่การประหยัดพลังงาน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิศวกรรมยานยนต์ จะได้เรียนเน้นทางด้านยานยนต์ทั้งแบบเครื่องยนต์ ไฮบริด และไฟฟ้า ตั้งแต่หลักการพื้นฐานของส่วนประกอบต่างๆ การออกแบบ การสร้าง ไปจนถึงการประเมินสมรรถนะ

ระดับปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกลและมีจุดเด่นทางด้านการปฏิบัติ ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการทั้งทางภาคอุตสาหกรรมและวิชาการ จึงสามารถเข้าสู่งานเป็นวิศวกรดูแล ควบคุม ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรด้านอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ การบิน เกษตรกรรม และอื่นๆ อีกทั้งยังมีทุนการศึกษาจำนวนมากเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก จากนั้นเข้าสู่งานทางด้านวิชาการและวิจัยเป็นอาจารย์ในหน่วยงานการศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดูเพิ่มเติม

News & Activities

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทัวร์ภาควิชาคณะวิศวฯ มจธ.

Posted on22 Mar 2019
วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ทั้ง 4 ภาควิชา

ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. รับทุนสนับสนุนวิจัย 20 ล้านบาท

Posted on25 Dec 2018
ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. คว้านักวิจัยแกนนำ 2561 รับงบวิจัยขนาดใหญ่ 20 ล้านบาท สานต่องานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นางเบญจวรรณ ทองขาว

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9123
benjawan.tho@mail.kmutt.ac.th

นางสาวรัตดาวรรณ อัปมานะ

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9122
ratsawan.app@mail.kmutt.ac.th

นางสาวปวีณา สุภศร

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9122
paweena.sup@mail.kmutt.ac.th

นางสุรางค์ พิศาลพันธุ์

พนักงานช่วยบริหาร
02-471-9124
surang.pis@mail.kmutt.ac.th

นายสมบูรณ์ มาลัยเปีย

นายช่างเทคนิค
02-470-9010
somboon.mal@mail.kmutt.ac.th

นายสมชาย อินทร์ใหญ่

นายช่างเทคนิค
02-470-9126
somchai.iny@mail.kmutt.ac.th

นายสมคิด พิลาวงศ์

นายช่างเทคนิค
02-470-9126
somkid.pil@mail.kmutt.ac.th

นายนิสันต์ เพชรประไพ

นายช่างเทคนิค
02-470-9291
nisun.phe@mail.kmutt.ac.th

นายพิทโยดม ก้านบัว

นายช่างเทคนิค
pithayodom.kan@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่