วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะทางสังคม และเป็นนักปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากต่างประเทศ ส่วนหลักสูตรนานาชาติ จะเน้นให้นักศึกษามีความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่แก้ปัญหาในด้านธุรกิจและสังคม มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษทั้งในเชิงทั่วไปและเชิงเทคนิค มีความพร้อมในการทำงานเป็นทีมระดับนานาชาติ ใฝ่เรียนรู้ สามารถศึกษาเรียนรู้ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง และมีจิตสำนึกตระหนัก ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยนักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ใน 2 ปีสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

ระดับปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

บัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ทั้งภาครัฐบาล และเอกชนในหลายสาขาอาชีพ อาทิ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกอบวิชาชีพอิสระ เป็นต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดูเพิ่มเติม

News & Activities

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทัวร์ภาควิชาคณะวิศวฯ มจธ.

Posted on22 Mar 2019
วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ทั้ง 4 ภาควิชา

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางวริศรา อึ้งประภา

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9382
varissara.ean@mail.kmutt.ac.th

นางฤดี ชุติจิรนาท

นักบริการการศึกษา
02-470-9083
rudee.chu@mail.kmutt.ac.th

นางสาวนงค์เยาว์ จำปาหอม

นักบริการการศึกษา
02-470-9388
nongyao.jam@mail.kmutt.ac.th

นางสาวแก้วใจ จันทร์เจริญ

ผู้ช่วยนักวิจัย
02-470-9260
kaewchai.cha@mail.kmutt.ac.th

นางสาวอภิญญา คำยา

ผู้ช่วยนักวิจัย
02-470-9259
apinya.kha@mail.kmutt.ac.th

นางนิตยา นาโควงศ์

นายช่างเทคนิค

นายวิรุฬห์ ศรีสมบูรณานนท์

นักคอมพิวเตอร์
wiroon.sri@mail.kmutt.ac.th

นายเอกชัย วิวรรธนาภิรักษ์

นักคอมพิวเตอร์
02-470-9375
ekkachai.wiw@mail.kmutt.ac.th

นายณรงค์ พฤกษสุภชาติ

นักคอมพิวเตอร์
narong.pra@mail.kmutt.ac.th

นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล

นักคอมพิวเตอร์
unchalisa.tae@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่