วิศวกรรมอาหาร

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมอาหาร

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการรายวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาให้กับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางด้านเคมีและจุลชีววิทยาอาหารที่มีตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานจนถึงเครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูง และมีโรงปะลองสำหรับการพัฒนาเครื่องจักร/กระบวนการต้นแบบ ที่ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย มีหลักสูตรทักษะวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering Practice School) ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนรู้ผ่านโจทย์ปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรม (Problem based learning) และมีทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้เป็นเวลา 2 ปี จาก สวทช. โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำของประเทศในการเป็นสถานฝึกทักษะ และทำงานวิจัยร่วมกัน เช่น บริษัทในเครือเบทาโกร, บริษัท สิทธินันท์ จำกัด, บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เป็นต้น ภาควิชาได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม (TRF Index 5.0) ในสาขาวิชา Multi & Interdisciplinary Engineering จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาให้บัณฑิตทุกคนได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอาหารมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริงของอุตสาหกรรมอาหาร ทำให้บัณฑิตที่จบไปเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม สามารถทำงานทั้งในหน่วยงานภาคเอกชน หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร หรือเป็นอาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้บัณฑิตระดับปริญญาโท ยังมีโอกาสสูงในการศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

ดูเพิ่มเติม

News & Activities

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

นางราตรี รวยรวย

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9245
ratree.ins@mail.kmutt.ac.th

นางจิดาภา ศรีชุมพวง

นักวิทยาศาสตร์
02-470-9247
walaiporn.sri@mail.kmutt.ac.th

นางรัชนีพร อ้ายตั้ง

นักวิทยาศาสตร์
02-470-9247
ratchaneeporn.mal@mail.kmutt.ac.th

นายทิศ อ้ายตั้ง

นายช่างเทคนิค
02-470-9248
tis.ait@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่