วิศวกรรมโยธา

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นภาควิชาชั้นนำในประเทศไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับด้านการเรียนการสอน การทำวิจัยและงานที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชามีคณาจารย์ ซึ่งมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและมีผลงานในการสอน การวิจัยและที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธาครบทุกด้าน มีโรงประลอง ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยเฉพาะทางที่ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ศูนย์วิจัยด้านกลศาสตร์และวัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการคอนกรีต ห้องปฏิบัติการแอสฟัลท์ ห้องปฏิบัติการสำรวจ และห้องปฏิบัติการถ่ายภาพทางอากาศ เป็นต้น และบุคลากรของภาควิชายังได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมโครงการใหญ่ๆ ของประเทศอีกด้วย ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและนานาชาติ และในระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี เรียนในเวลาราชการ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2514 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีฐานศิษย์เก่าจำนวนมากเป็นผู้บริหารในองค์กรรัฐและเอกชน มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมก่อสร้างและจากองค์กรชั้นนำของประเทศ มีทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้สมัครที่มีประวัติการศึกษาดีเยี่ยมหลายทุน

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา
มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ทั้งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการรางแผนการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง การบำรุงรักษา ฯลฯ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก หรือเป็นวิศวกรในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเน้นการสร้างและพัฒนานักวิชาชีพและนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ คณาจารย์มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับและมีบทบาทสำคัญในวงการวิศวกรรมโยธาของประเทศ โดย ได้รับการจัดอันดับทางด้านผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับดีหรือดีเยี่ยม นักศึกษามีโอกาสได้รับทุนการศึกษา และ/หรือทุนวิจัยสนับสนุน ในระหว่างการศึกษา การเรียนการสอนจะประกอบด้วย เรียนในเวลาราชการ โดยผสมผสานการเรียน 2 รูปแบบ คือ การเรียนในห้องเรียนและการทำงานวิจัยในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ มีสาขาวิชาเอก ดังนี้

 1. วิศวกรรมโครงสร้าง
 2. วิศวกรรมเทคนิคธรณี
 3. วิศวกรรมขนส่ง
 4. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพวิศวกรโยธา ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นผู้บริหารโครงการด้านวิศวกรรมโยธาสาขาต่างๆ เป็นนักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา นักวิจัยหรืออาจารย์ด้านวิศวกรรมโยธา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยเน้นวิชาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม พัฒนาให้ผู้เรียนเป็น “Professional Engineering(PE)” เรียนนอกเวลาราชการ โดยมีการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. นอกจากนี้ยังสามารถทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากสื่อวิดีโอบันทึกการสอน การศึกษาในหลักสูตรจะจัดวิชาตามหัวข้อการใช้งานในภาคปฏิบัติและเน้นในวิชาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในโครงการต่างๆ รายวิชาครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนโครงสร้าง เทคนิคธรณี บริหารการก่อสร้าง วิศวกรรมนอกฝั่ง การขนส่งและโลจิสติกส์ ฯลฯ สามารถเลือกวิชาการค้นคว้าอิสระ ( 6 หน่วยกิต ) หรือวิทยานิพนธ์เชิงลึก ( 12 หน่วยกิต ) ขึ้นกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยมีทีมคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ร่วมกับทีมคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในด้านงานค้นคว้าวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัยและสากลจากงานวิจัย ในขณะเดียวกันสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้สามารถเลือกศึกษาได้ 3 สาขาวิชาเอก คือ

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพ วิศวกรโยธา วิศวกรนอกฝั่ง วิศวกรขนส่งและโลจิสติกส์ ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เป็นผู้จัดการโครงการด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ นักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ นักออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ หรือเป็นเจ้าของโครงการหรือเจ้าของกิจการในสายงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

หลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง เป็นหลักสูตรปริญญาโทแบบ Professional Degree แห่งแรกของประเทศไทย โดยเน้นการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างเนื้อหาเชิงวิชาการ การถ่ายทอดประสบการณ์จริง และการศึกษาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในงานก่อสร้าง เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีฐานศิษย์เก่าจำนวนมากเป็นผู้บริหารในองค์กรรัฐและเอกชน อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จากองค์กรชั้นนำของประเทศ ผู้เรียนมาจากหลากหลายส่วนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น เจ้าของกิจการ ผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษาหน่วย งานภาครัฐ เป็นต้น ทำให้เกิดการบูรณาในการเรียน เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายการทำงานในอนาคต มีทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้สมัครที่มีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานดีเยี่ยมหลายทุน เป็นหลักสูตร 2 ปี เรียนนอกเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00–21.00 น. สัปดาห์ละ 3–4 วัน

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพนักบริหารโครงการก่อสร้าง เช่น วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการและผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นวิศวกร/ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนักวิจัยและนักวิชาการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเป็นหลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นหลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เน้นความสำคัญที่การวิจัยและพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้ มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับการจัดอันดับทางด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับดีหรือดีเยี่ยม นักศึกษาระดับปริญญาเอกเกือบทั้งหมดได้รับทุนการศึกษา และ/หรือทุนวิจัยสนับสนุน ในระหว่างการศึกษา โดยบุคลากรของหลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศผ่านงานวิจัยและพัฒนา โครงการศึกษา และออกแบบ ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย สาขาวิชาเอก ดังนี้

 1. วิศวกรรมโครงสร้าง
 2. วิศวกรรมเทคนิคธรณี
 3. วิศวกรรมขนส่ง
 4. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 5. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา
เป็นวิศวกรโยธา นักวิจัยหรืออาจารย์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง นักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา นักออกแบบอาคารและโครงสร้าง หรือนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการก่อสร้างและสำรวจพื้นที่ เป็นต้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ดูเพิ่มเติม

News & Activities

ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุลรับทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor)

Posted on29 Mar 2019
มอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor) ด้าน Cement-Building Materials ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การทดลองประเมิน (Mock Visit) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2561

Posted on15 Aug 2018
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โครงการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

พิธีมอบทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) 2561

Posted on02 Feb 2018
คณะผู้บริหาร จากบริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เข้ามอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (Chair Professor) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ให้กับ ศาสตราจารย์. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

นางสาวพวงทอง ทองบริสุทธิ์

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9135
puangthong.tho@mail.kmutt.ac.th

นางสาวอังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9134
angkanarat.kan@mail.kmutt.ac.th

นางสางเพ็ญศรี ม่วงชุ่ม

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9307
pensri.mau@mail.kmutt.ac.th

นางนวลหงส์ วรรธนะประธีป

นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวฐิติพร มะรังสี

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9135
thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th

นางตวงพร ชินณะราศี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายดนัย ดามาอู

นักเทคโนโลยีการศึกษา
02-470-9306
danai.dam@mail.kmutt.ac.th

นายมณเทียร ธินิศิริ

นายช่างเทคนิค
02-470-9135
monthian.tin@mail.kmutt.ac.th

นายรัชพล สุขจันทร์

นายช่างเทคนิค
02-470-9150
rachapol.suk@mail.kmutt.ac.th

นายภูตะวัน ยวนานนท์

นายช่างเทคนิค
02-470-9135
phutawan.yaw@mail.kmutt.ac.th

นายณัฐนันท์ วงศ์อนันต์

นายช่างเทคนิค
02-470-9135
natthanan.won@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่