วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หน้าแรก   ภาควิชา/หน่วยงาน   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ. ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่สามารถปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล การให้คำปรึกษา และการออกแบบกระบวนการปรับปรุงหรือบำบัดน้ำอุปโภค/บริโภค น้ำทิ้ง น้ำเสีย อากาศเสีย ของเสีย ตลอดจนกากของเสียอันตราย โดยใช้เทคนิคเชิงวิศวกรรมควบคู่กับการบริหารจัดการ ในระดับปริญญาตรีจะมุ่งเน้นในด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติทั้งในวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิชาหลักด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมการประปา การออกแบบระบบบำบัด การจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการดูงานนอกสถานที่และโครงงานศึกษา (Senior Project) ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามความสนใจหรือความถนัด ในระดับปริญญาโทจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการศึกษาและวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนสามารถเลือกขอบเขตและจำนวนหน่วยกิตของงานวิจัยได้ตามความต้องการ ส่วนในระดับปริญญาเอกจะมุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ในด้านวิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมที่เพียบพร้อมทั้งเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูงที่ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย มีการผลิตสื่อการสอนในรูปของตำราด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ มีการจัดตั้งกลุ่มงานวิจัย โดยคณาจารย์ที่มีความตื่นตัวทางวิชาการสูง

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

ระดับปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

ด้วยความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ความต้องการบัณฑิตในสาขานี้มีมาก จึงส่งผลดีแก่การได้รับงานทำของบัณฑิตอย่างมาก บัณฑิตบางส่วนได้รับเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยลายและแผนสิ่งแวดล้อม การประปา เทศบาล เป็นต้น บัณฑิตหลายคนเข้าทำงานในภาคเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น ขณะที่บัณฑิตอีกส่วนหนึ่งได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ดูเพิ่มเติม

News & Activities

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจัดงานนิทรรศการแสดงโมเดลการบำบัดน้ำครั้งที่ 1 (1st water treatment exhibition)

Posted on23 Nov 2018
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดงานนิทรรศการแสดงโมเดลการบำบัดน้ำครั้งที่ 1 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561

ติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นางเด่นใจ โพธิ์ทอง

นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9163
denjai.pho@mail.kmutt.ac.th

นางสาวนวลจันทร์ เลาหศิริชัยกุล

พนักงานช่วยบริหาร
02-470-9163
nualchan.lao@mail.kmutt.ac.th

นางสาวพิระดา ว่องเกษฎา

นักวิทยาศาสตร์
02-470-9363
phirada.won@mail.kmutt.ac.th

นายวิทวัส ผ่องอิ่ม

นายช่างเทคนิค
wittawat.pon@mail.kmutt.ac.th

Follow Us

ติดตามเราได้ที่